KLACHTENREGELING

 

Algemeen

Peter Driessen mentorschap voert het mentorschap naar eer en geweten uit, neemt de wet in acht en zal
voor al zijn cliënten zijn uiterste best doen om er voor te zorgen dat zij de juiste verpleging, begeleiding,
behandeling en verzorging krijgen.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het altijd een keer voorkomen dat zaken anders verlopen dan u had verwacht, u het niet eens bent met een genomen beslissing, een geboden oplossing of een gemaakte afspraak. Ik zal uw onvrede altijd serieus nemen en probeer samen met u zo snel mogelijk tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat we niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing komen, bent u ten alle tijden vrij om een officiële klacht in te dienen. 

 

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht indienen. De  klacht wordt inhoudelijk in  behandeling genomen als u een cliënt van mij bent of als u  van rechtswege bevoegd bent om namens de cliënt mentorschap aan te vragen. Deze zal dan conform de bepaling kwaliteitsbesluit worden afgewikkeld.

 

Hoe dient u een klacht in?

Klachten kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • Uw naam, adres en woonplaats .
  • De datum van het gebeuren waarover de klacht gaat.
  • Een omschrijving van datgene waarover uw klacht gaat.

    Als uw klacht over een gebeurtenis gaat die langer dan 1 jaar geleden is, wordt de klacht niet in behandeling genomen. 

     

Klacht ingediend en hoe verder?

Als de klacht bij mij is binnengekomen, krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging en nodig ik u uit voor een gesprek.

In dit gesprek kunt u uitleggen waarom u de klacht heeft ingediend. U kunt ook uitleggen waarom tijdens ons eventuele eerdere gesprek uw ontevredenheid niet is weggenomen. Daarnaast kunt u tijdens het gesprek nog bewijsstukken indienen om uw klacht te ondersteunen. Als uw klacht niet volledig is, zal ik u vragen de ontbrekende bewijsstukken aan mij op te sturen en/of mee te nemen naar het gesprek.  Het streven is om tijdens het gesprek over uw ingediende klacht alsnog tot een oplossing te komen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Uw klacht wordt dan buiten behandeling gesteld. Na ons gesprek zal ik uw klacht zorgvuldig onderzoeken en een beslissing nemen. Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht krijgt u een brief of mail waarin staat wat ik met uw klacht heb gedaan en welke beslissing ik heb genomen. Ook wordt uitgelegd waarom ik deze beslissing heb genomen. Verder staat in de brief welke mogelijkheden u heeft als ik uw klacht niet terecht vindt en u het daar niet mee eens bent.

Een klacht wordt niet in behandeling genomen als deze ook voorgelegd is aan de kantonrechter.

 

Artikel 5.

Indien u het niet eens bent met het besluit dat ik heb genomen over uw klacht, dan hebt u de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM).

Het adres hiervan is te vinden op www.nbpm.nl  Ook kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de kantonrechter.

Ook zonder deze klachtenprocedure te doorlopen, staat het u overigens vrij een klacht in te dienen bij de kantonrechter.