WAAROM MENTORSCHAP

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging behandeling en begeleiding dan kan de kantonrechter mentorschap instellen. Dit kan aangevraagd worden door de persoon zelf, de directe familie of de instelling waar men verblijft.

Familie vindt het soms prettig om als familie de contacten te mogen houden, maar niet om de soms ingewikkelde gesprekken te voeren of moeilijke beslissingen te moeten nemen. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkenen de beslissing.

De maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

De mentor is neutraal en stelt het belang van de cliënt centraal. Voor de mentor is het van belang dat er rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de cliënt en dat de kwaliteit van leven voorop staat. De mentor vertegenwoordigt en toetst het welzijn van de cliënt specifiek op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling.

Hiervoor is samenwerking tussen de mentor en het team van behandelaren en begeleiders van groot belang. De mentor neemt deel aan het multidisciplinair overleg waarin het behandel/zorgplan wordt geëvalueerd en doelen worden gesteld voor een nieuwe periode.

De mentor toetst de behandeldoelen gedurende de looptijd van het behandel/zorgplan en ziet er op toe dat de geboden zorg overeenkomstig is met de gemaakte afspraken.